Translate

onsdag, juni 18, 2008

Utbildningsinspektionen Stöde Skola 2005 resultat.


SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Sundsvalls kommun
Stöde skola
Dnr 53-2004:1395
11

Sammanfattande bedömning
Inspektörerna bedömer att verksamheten i Stöde skola övergripande är av god
kvalitet.
Det finns dock behov av förbättringsinsatser inom följande områden:
- utvärdering av elevernas trygghet och trivsel bör göras på ett mer systematiskt
sätt,
- uppföljning av elevernas kunskapsutveckling bör göras på ett mer systematiskt
sätt. Särskilt måste skolan analysera orsakerna till de mycket stora skillnaderna
mellan pojkars och flickors resultat,
- handlingsplanen mot kränkande behandling bör förtydligas när det gäller
situationer då vuxen kränker elev,
- elevhälsan bör organiseras så att det pedagogiska och sociala perspektivet
kan mötas,
- skolan bör säkerställa att eleverna erbjuds språkval i den omfattningen att de
når målen,
- arbetet med kvalitetsredovisningen behöver utvecklas.

Det finns också sådana brister i verksamheten att författningarnas krav inte
uppfylls. Bristerna inom nedan angivna områden skall snarast åtgärdas.
- Beslut angående anpassad studiegång saknas (5kap. 10 § grundskoleförordningen).
- Beslut angående särskild undervisningsgrupp saknas (5 kap. 5 § grundskoleförordningen).
- Arbetsplan saknas (2 kap. 23 § grundskoleförordningen).
Datum Ort
2005-06-20 Umeå
Ola Dahlgren
Håkan Sandström

Hämtat från Skolverket.

De har uppenbarligen bara fått kontakt med nöjda föräldrar eller släkt till lärarna eftersom inte fler fel hittades. Känns dock viktigt att jag får stöd i deras utredning ang beslut om anpassad studiegång, arbetsplan och trygghet, trivsel. Hur kan Stöde Skola slå sig för bröstet med så många allvarliga brister i verksamheten?

//Johannas mamma

Inga kommentarer: