Translate

söndag, februari 15, 2009

Handlingsplan för de handikappolitiska målen - Skolverket

Handlingsplan för arbete med de handikappolitiska målen
Insats 1 - 2004
Skolverket ska granska hur rätten till skolgång efterlevs generellt med specifik redovisning för funktionshindrade.


Det fortsatta genomförandet av Insats 1 kräver bl.a. följande:
• Utbildningsinpektionen genomför en tematisk granskning av skolornas och huvudmännens insatser för anpassning och stöd till elever med funktions-nedsättningar.
• Den nationella statistiken utvidgas till att omfatta beslut om anpassad stu-diegång.
• Skolverket redovisar, i den nämnda granskningen av rätten till utbildning, om och i så fall hur elevers uteblivna skolgång kan kopplas till skolans svå-righeter att möta elever med vissa funktionsnedsättningar.


Tiden för Insats 1 förlängs till 2008.

Sammanfattning


Skolverket har genomfört vissa av de åtaganden som angivits i handlingsplanen, men saknar systematiserade underlag för att kunna redovisa hur rätten till skolgång tillgodoses och hur det är med tillgängligheten, jämlikheten i villkor och delaktighe-ten för elever med funktionshinder.
Nästa steg i handlingsplanens genomförande innebär att
2007 ska:
• användningen av de allmänna råden för kvalitetsredovisning i den del som särskilt avser situationen för elever med funktionshinder följas upp.


• den nationella statistiken omfatta beslut om anpassad studiegång och beslut om särskild undervisningsgrupp.


2008 ska:


• utbildningsinpektionen genomföra en tematisk granskning av skolornas och huvudmännens insatser för anpassning och stöd till elever med funktions-hinder.
• Skolverket redovisa en kartläggning av hur rätten till utbildning efterlevs samt om detta kan kopplas till skolors svårigheter att möta elever med vissa funktionsnedsättningar.
• Skolverket initiera en undersökning kring skolsituationen för elever med en specifik funktionsnedsättning, exempelvis Aspergers syndrom.
Tillgänglighet till utbildning som utgår från principen om inkludering är centrala arbetsområden för skolmyndigheterna. Under 2007 ska:
• skolmyndigheternas arbete för att bidra till en ökad tillgänglighet samt att utveckla förutsättningarna för delaktighet diskuteras. Ett delmål är att föra dessa centrala arbetsområden vidare i den nya myndighetsstrukturen.
Det råder vissa oklarheter om hur statens ansvar för tillsynen av skolmiljön i det offentliga skolväsendet är fördelat. Därför ska Skolverket under 2008:
• redovisa en inventering av den fysiska tillgängligheten till lokaler i grund- och gymnasieskolan och i samband med detta begära ett tydliggörande av tillsynsansvaret för skolans fysiska tillgänglighet.

Dnr 70-2006:2429


Min kommentar:
Jag väntar fortfarande på att skolorna ska sköta sina åtaganden och att de kommer kunna lagföras när de missköter sig. Är det inte så att barnen i Sverige har skolplikt? Är det inte så att skolorna har ett ansvar för att barn oavsett vilka problem de har ska ges god möjlighet att kunna gå skolan som andra friska barn?
Inga kommentarer: