Translate

onsdag, februari 03, 2010

Om mobbning...

För mig är det helt klart vad som ska göras.

Det som behövs är mer vuxna i skolan som är synliga och som vågar ta ansvar. Samtal mellan personal och samtal med eleverna. En modern lärarutbildning där blivande lärare utbildas i vikten av att våga ingripa och att det ingår i lärar/vuxenrollen.

Vuxna måste ta ansvar! Vuxna måste visa att det går att lita på dem! Vuxna i skolan är de som har det yttersta ansvaret i elevernas arbetsmiljö - INTE - eleverna.

Det behövs regler som alla i skolan är satta att följa som är tydligt anslagna och där ALLA vet att det är oacceptabelt att bete sig så illa mot andra.

Nästa sorgliga kapitel är vuxenmobbning där samma regler faktiskt gäller för att få det att fungera. Vi har ju ratificerat FN:s konvention om mänskliga rättigheter och där står;

Sverige
I Sveriges grundlag (1 kap. 2 § andra stycket regeringsformen) anges att den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten och att det särskilt ska åläggas det allmänna att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet och för en god levnadsmiljö.

De ekonomiska och sociala rättigheterna betonas i Sveriges arbete inom de globala och regionala organisationerna. I den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna betonas vikten av att kunskap om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna sprids. läs mer här.


Inga kommentarer: